Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Untitled Document

Aktivnosti Fondacije

U okviru prethodno navedenih ciljeva Fondacija će se naročito baviti sledećim aktivnostima:

 1. Podrška izgradnji pravne države i vladavine prava, kao i unapređenju i izgradnji civilizovanog građanskog društva, kao i unapređenju i izgradnji svih struktura vlasti koje su u funkciji zadovoljenja potreba društva;
 2. Podrška izgradnji organizacije države koja pruža zaštitu građanima i koja omogućava građanima samostalnost u korišćenju njihovih prirodnih i građanskih prava;
 3. Podrška zalaganju za autonomiju društva – tj. za autonomiju raznih društvenih delova i asocijacija (privrede, preduzeća, sindikata, medija, nauke, vere, obrazovanja, itd) i za donošenje zakona kako bi se obezbedilo da građani mogu efikasno da ostvaruju i koriste svoja prava i slobode, te kako bi se sprečilo ugrožavanje prava i sloboda društva;
 4. Podrška izgradnji ekonomskog, političkog, socijalnog i kulturnog pluralizma, kao temelja modernog demokratskog društva;
 5. Podrška zalaganju za izgradnju demokratije u svim segmentima društvenog života, za uvažavanje prava većine i za istovremeno priznavanje i unapređenje prava i političke uloge manjina, kao i prihvatanje i toleranciju relativne samostalnosti posebnih društvenih, nacionalnih, verskih i rasnih grupa;
 6. Podrška slobodnom izražavanju volje, kao i pravnu i političku jednakost svih članova društva;
 7. Podrška proučavanju prava Evropske unije u saradnji sa eminentnim i naučnim institucijama iz zemlje i inostranstva, i izrada skica i zakonskih akata Republike Srbije usaglašenih sa pravom Evropske unije, kao i objavljivanje svih pravnih akata koje donosi Evropska unija, kao i njihovih komentara, tumačenja i analiza;
 8. Podrška projektima medijskih istraživanja (analize, ankete i sl.);
 9. Organizacija tribina, okruglih stolova, seminara, promocija i prezentacija i drugih tematskih skupova na kojima se razmatraju pitanja iz oblasti društvenih nauka (npr. filozofija, sociologija, ekonomija, itd) a koji se odnose na teme evropeizacije Republike Srbije, kao i tranzicije političkog, društvenog, kulturnog i ekonomskog sistema Republike Srbije;
 10. Organizacija studijskih putovanja i savetovanja, izdavanje elektronskih i štampanih publikacija,
  kao i produkcija video sadržaja u cilju unapređenja razumevanja građanskih vrednosti i savremenog građanskog društva u Evropskoj uniji;
 11. Podrška razvoju slobodnih i nezavisnih medija kroz uspostavljanje vrhunskih standarda u uređivanju, produkciji i tehničkom razvoju medija u skladu sa najnovijim svetskim dostignućima, kao i kroz programe obrazovanja i usavršavanja novinara i produkcionog osoblja;
 12. Podrška zalaganju za slobodu misli i govora u svim medijima, zasnovanim na toleranciji;
 13. Davanju doprinosa zaštiti, očuvanju i promovisanju unapređenja životne sredine i zdravog života kroz organizovanje skupova, seminаrа i drugih manifestacija;
 14. Zalaganja za unapređenje razvoja društva u oblasti regionalnog, poslovnog, obrazovnog i kulturnog razvoja u Republici Srbiji.
 15. Uključivanje u projekte i progrаme Evropske unije i slično orgаnizovаnje radi ostvarivanja ciljeva Fondacije;
 16. Učešća na neprofitnoj osnovi u različitim manifestacijama radi ostvarivanja ciljeva Fondacije;
 17. Obavljanja drugih dozvoljenih aktivnosti kojima se mogu ostvarivati ciljevi Fondacije.

Kontakt

Terazije 3, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel: (381 11) 3349-541 (10-17h)
Faks: (381 11) 3349-565
E-mail: fondacija@mc.rs