Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Nedostatak izvoda iz matičnih knjiga izlaže romsku decu u Evropi riziku od apatridije, bez zdravstvene zaštite i obrazovanja


Život bez izvoda iz matičnih knjiga i državljanstva ima teške posledice na hiljade Roma u Evropi, uključujući i decu. Na sastanku u Evropskom parlamentu, mešovita radna grupa članova Parlamenta apelovaće na države članice i Evropsku komisiju da usmere pažnju na rizike skopčane sa apatridijom Roma i da razmotre naredne aktivnosti ka rešavanju ovog problema u zemljama koje su u procesu proširenja, kao i unutar EU.
Novo istraživanje Agencije UN za izbeglice (UNHCR), Evropske mreže za apatridiju i ostalih baca svetlo na diskriminaciju kojoj su izložene manjine bez državljanstva. Istraživanje je pokazalo da hiljade ljudi u Evropi ne poseduje izvod iz matične knjige rođenih što ih izlaže riziku od apatridije, jer nisu u mogućnosti da dokažu svoje državljanstvo.
Oni teškom mukom pokušavaju da pribave lične dokumente, pristupe osnovnim uslugama poput obrazovanja, zdravstvene zaštite, a kasnije tokom života i da nađu zaposlenje, postanu vlasnici imovine, venčaju se i registruju rođenje svoje dece.
Soraja Post, članica Evropskog parlamenta i kopredsedavajuća Mešovite grupe Evropskog parlamenta za pitanja borbe protiv rasizma I za različitost izjavila je:
Mnogi misle da je ovaj problem rešen, ali život bez državljanstva i prava predstavlja surovu realnost za hiljade Roma u EU. Romska deca rođena u Italiji od roditelja koji su izbegli tokom ratova na Balkanu suočavaju se sa pošasti apatridije, čak i kad njihove porodice žive u toj zemlji već decenijama. Mi, kao članovi Evropskog parlamenta, moramo osigurati da to ostane prioritet na agenda EU dok svi Romi ne budu mogli da uživaju prava kao građani Evrope.
Ana Maria Koraza Bildt, članica Evropskog parlamenta i kopredsedavajuća Mešovite grupe za prava dece rekla je:
“Neprihvatljivo je da se deca u Evropi i dalje rađaju bez državljanstva. Mešovita grupa za prava dece je u potpunosti opredeljena – zajedno sa UNHCR i civilnim društvom – da eliminiše apatridiju među decom. Dete je pre svega dete, bez obzira na njegov pravni status i mi smo dužni da ih zaštitimo bez dvostrukih standarda. Pozivamo zemlje članice da eliminišu pravni vakum koji nastavlja da utiče na mnogu romsku decu širom Evrope a u skladu sa važećim međunarodnim pravom.”
Kris Neš, direktor Evropske mreže za apatridiju (ENS), naglasio je:
“Istraživanje koje smo sproveli na Zapadnom Balkanu pokazalo je da složeni postupci upisa ometaju pristup osnovnim dokumentima I predstavljaju glavni razlog apatridije među Romima. Zahtevamo da reforma ovih postupaka i iskorenjivanje apatridije Roma budu prioritet Evropske komisije i Evropskog parlamenta tokom pregovora o proširenju Evropske Unije.”
Inge Sturkenbom, Referent za pravnu zaštitu u Agenciji UN za izbeglice (UNHCR) izjavila je:
“Više od 75 odsto apatrida u svetu pripada manjinama. U Evropi su apatridiji posebno izloženi Romi. Oni su uhvaćeni u zamku u kojoj odsustvo državljanstva i osnovnih dokumenata roditelja sprečava upis činjenice rođenja dece koja nemaju načina da dokažu svoje pravo na državljanstvo. Time naredna generacija nastavlja da raste u siromaštvu, bez pristupa obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti I drugim osnovnim uslugama.”

Kontakti za medije
U Londonu: Jan Brulc, šef Odeljenja za komunikacije ENS, jan.brulc@statelessness.eu,
Tel: 44 77264 72797
U Briselu: Natalia Prokopchuk, Službenica za komunikacije UNHCR , prokopch@unhcr.org
Tel: +32 471 600891
U BiH: Neven Crvenkovic, Regionalni ……………. UNHCR, CRVENKOV@unhcr.org, Tel:
U BJRM: Ljubinka Brašnarska, Saradnica u odeljenju za odnose sa javnošću, UNHCR, BRASHNAR@unhcr.org, Tel:
U Crnoj Gori: Stefan Bulatovic, …………… UNHCR, BULATOVI@unhcr.org, Tel:
U Srbiji: Mirjana Milenkovski, Saradnica u odeljenju za odnose sa javnošću, ivanovim@unhcr.org,
Tel: + 381 11 4155 423

Za urednike
• Sastanak “Romi bez državljanstva u Evropi” biće održan 29. novembra (13-14.30 h) u sobi ASP A1E-1 Evropskog parlamenta u Briselu. Za više informacija i spisak govornika: https://www.statelessness.eu/news-events/news/event-stateless-roma-europe-29-nov-1-230pm-european-parliament-brussels
• Evropski parlament usvojio je izveštaj (dostupan na Engleskom) “Fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-gypsyism” 25. oktobra 2017. godine, u kome su navedene aktivnosti usmerene ka eliminaciji diskriminacije Roma i borbi protiv govora i prakse mržnje Cigana u Evropi. Izveštaj je napisala Soraja Post, članica Evropskog parlamenta ispred Švedske.
• “Roma Belong – Statelessness, Discrimination and Marginalisation of Roma in the Western Balkans and Ukraine” izveštaj sastavili su Evropski centar za prava Roma (ERRC), Evropska mreža za apatridiju (ENS) i Institut za apatridiju i inkluziju (ISI), u saradnji sa projektnim partnerima u šest zemalja.
• Agencija UN za izbeglice (UNHCR) izdala je izveštaj “This is our Home”: Stateless Minorities and their Search for Citizenship koji skreće pažnju na posledice apatridije po manjine i predstavlja problem iz ugla samih lica bez državljanstva. Izveštaj je objavljen u novembru 201. godine na godišnjicu početka kampanje #IBelong campaign. Kampanju je pokrenuo UNHCR 2014. Godine sa ciljem da se za deset godina iskoreni apatridija u svetu.